مدیر اجرایی همایش سراسری تالاسمی:
كتاب همایش تالاسمی در كتابخانه مركزی كشور به ثبت رسید

خبرگزاری فارس: مدیر اجرایی همایش سراسری تالاسمی از ثبت كتاب این همایش به‌ عنوان كتاب مرجع در زمینه تالاسمی در كتابخانه مركزی كشور خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان قائمشهر، صفا رنجبر سه‌شنبه شب در آخرین جلسه هماهنگی همایش سراسری تالاسمی گفت: این كتاب مجموعه‌ای از چكیده مقالات ارسالی به دبیرخانه این همایش است كه به‌ صورت كتابی تدوین و با دریافت كد ثبت در فهرست كتاب‌های مرجع كتابخانه مركزی ایران قرار گرفته است.


وی با اشاره به اینكه موضوع‌هایی كه برای ارسال مقاله در بخش اجتماعی تالاسمی در نظر گرفته شد موضوع‌های جدیدی در این زمینه به شمار می‌رود، ادامه داد: چاپ این مقالات و تدوین آن به ‌صورت كتابی كه در كتابخانه مركزی ایران قرار دارد منبع مهمی در زمینه مسائل تالاسمی است.


رنجبر كه مقاله‌های ارسالی از سوی اندیشمندان و متخصصان كشور در زمینه تالاسمی به این همایش را بسیار غنی و پربار می‌داند، اظهار داشت: با توجه به اینكه همایش تالاسمی برای نخستین بار در كشور برگزار می‌شود دستیابی به مقالاتی به‌ صورت متمركز می‌توان نخستین دستاورد این همایش در بخش مقاله‌ها باشد.


به گفته وی از 175 مقاله ارسالی در بخش سلامت و اجتماعی این همایش سراسری 24 مقاله به‌ صورت سخنرانی و 12 مقاله به‌ صورت پوستر در روزهای برگزاری همایش ارائه می‌شود.


به گفته مدیر اجرایی همایش سراسری تالاسمی، موضوع‌های مقاله در زمینه ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ و ك‍‍ار‌آف‍ری‍ن‍‍ی‌، ب‍ی‍ك‍‍ار‌ی‌ و پ‍ی‍‍ام‍د‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آن‌ در ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌، زم‍ی‍ن‍ه‌‌‌ه‍‍ا و ح‍وزه‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اش‍ت‍‍غ‍‍ال‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌، ن‍ق‍ش‌ دس‍ت‍گ‍‍ا‌ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ح‍م‍‍ای‍ت‍‍ی‌ در ‌اش‍ت‍‍غ‍‍ال‌ ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌، ن‍گ‍رش‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍‍ار‌ی‌ ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ و ‌اف‍ر‌اد م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ ‌آن‌، ن‍ق‍ش‌ خ‍‍ان‍و‌اده‌ و رو‌اب‍ط خ‍‍ان‍و‌ادگ‍‍ی‌ ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌، ن‍ق‍ش‌ دول‍ت‌ و ن‍‍ه‍‍اد‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍‍ان‍ون‍گ‍ذ‌ار در ‌اش‍ت‍‍غ‍‍ال‌ ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍وض‍و‌ع‌های‌ ‌م‍ق‍‍اله‌های‌ ارسالی ب‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ‌ه‍م‍‍ای‍ش‌ است.


رنجبر تصریح كرد: زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍‍ا و ب‍س‍ت‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ش‍‍ارك‍ت‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ و ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ در ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌، ن‍ق‍ش‌ رس‍‍ان‍ه‌‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ج‍م‍‍ع‍‍ی‌ در ت‍‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ ج‍‍ام‍‍ع‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌، درم‍‍ان‌‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ج‍دی‍د در ب‍ی‍م‍‍ار‌ی‌ ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ك‌ و ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌، ‌ع‍و‌ارض‌ ق‍ل‍ب‍‍ی‌ و ‌غ‍دد‌ی‌ در ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌، ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌ خ‍ون‌ و ‌ع‍و‌ارض‌ ن‍‍اش‍‍ی‌ ‌از ‌آن‌ در ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ و ‌ا‌ع‍ت‍م‍‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌، خ‍ودب‍‍اور‌ی‌ و ‌اف‍س‍ردگ‍‍ی‌ در ‌اف‍ر‌اد ت‍‍الاس‍م‍‍ی از دیگر موضوع‌ها برای ارسال مقاله است.


وی گفت: بیشتر مقاله‌های ارسالی در باب مشكلاتی كه افراد تالاسمی هر استان و منطقه‌ای با آن درگیرند، ارسال شده است.


ه‍م‍‍ای‍ش‌ س‍ر‌اس‍ر‌ی‌ ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ ت‍وس‍ط م‍وس‍س‍ه‌ ج‍و‌ان‍‍ان‌ ت‍‍الاس‍م‍‍ی‌ و ب‍‍ا ‌ه‍م‍ك‍‍ار‌ی‌ ن‍‍ه‍‍اد‌ه‍‍ا‌ی‌ و دس‍ت‍گ‍‍ا‌ه‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اج‍ر‌ای‍‍ی‌ ك‍ش‍ور در امروز و فردا برگزار می‌شود.

منبع:  خبرگزاری فارس