چون لاله به نوروز قدح گیر به دست

با لاله‌رخی اگر ترا فرصت هست

می نوش به خرمی که این چرخ کهن

ناگاه ترا چو خاک گرداند پست