وزیربهداشت:ایران جزء3 كشورپیشروی جهان درپیوند مغزاستخوان است
بخش اجتماعی: وزیربهداشت اعلام كرد: ایران درزمینه پیوند مغزاستخوان درزمره سه كشورپیشروجهان قراردارد وبیش ازسه هزارپیوند ازاین نوع درمراكزپیوند مغزاستخوان ایران انجام شده است.
    
    به گزارش خبرنگارما به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، دكترمرضیه وحیددستجردی، گفت: علاوه برآن، سالانه حدود دوهزارپیوند كلیه ویكهزارو500 پیوند قلب درمراكزپزشكی وجراحی ایران صورت می گیرد. وی با بیان اینكه درزمان حاضرپیوند كلیه درتمام استانها ودانشگاه های سراسركشورانجام می شود، گفت: درچهارمركزپزشكی كشورنیزپیوند كبد انجام می شود.وزیربهداشت با اشاره به دستاوردهای چشمگیرایران درزمینه پیوندهای اعضای بدن گفت: تمام پیوندهای اعضای بدن درایران اجرا می شود ودسترسی به این پیوندها برای مردم وجود دارد ومشكلی دراین زمینه نداریم.وی همچنین با اشاره به موفقیت ایران درعرصه مبارزه با دخانیات گفت: درسایه تلاش های صورت گرفته، مصرف دخانیات درایران از14 به11 درصد رسیده وقاچاق محصولات دخانی به كشورنیز40 درصد كاهش یافته است.دستجردی همچنین درپاسخ به پرسشی درزمینه وضع نظام بهداشت ودرمان ایران، گفت: 95درصد مردم ایران بیمه درمانی هستند وازخدمات رایگان مراكزبهداشتی استفاده می كنند.

روزنامه رسالت، شماره 7255 به تاریخ 12/2/90، صفحه 22 (اجتماعی)