نخستین پیوند مغز استخوان در بیمارستان سید الشهدای اصفهان با موفقیت انجام شد.

به گفته مسئول بخش اطفال این بیمارستان این پیوند روی پسر بچه ای 12 ساله مبتلا به تومور مغزی انجام شد.

به گزارش پایگاه اراده ملی به نقل از اخبار رادیو سراسری در این روش ابتدا سلول های بنیادی کودک قبل از شیمی درمانی جداسازی و در دمای منهای 80 درجه نگهداری و بعد از شیمی درمانی در دو مرحله سلول های بنیادی به پسر بچه بیمار تزریق شد.

هزینه تجهیزات پیوند سلولهای بنیادی در بخش اطفال بیمارستان سیدالشهدا را ده دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان به مبلغ 2 میلیارد ریال تامین کرده اند.

بیمارستان سیدالشهدا اصفهان بعد از بیمارستان های دکتر شریعتی ، محک و بیمارستان امام خمینی تهران چهارمین مرکز درمانی است که در آن عمل پیوند مغز استخوان با موفقیت انجام شده است.